Gamze Germanotta

Little monster'ım <3 Müzik dinlemeyi,hayal kurmayı çok severim,müzik ve LADY GAGA hayatımda olduğu sürece de bu dünya da dikkatimi çeken birşey olmayacak.

Home Theme Ask me anything
TotallyLayouts has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player, Twitter Headers and Tumblr Follower Counter